ファストスタート獲得のトップの人たち

インターナショナル

8月 2021
1.   Miyamoto Sayuri
2.   Takemura Hijiri
3.   Shimazu Hiromi
4.   Azuma Kyoko
5.   Manami Iwamoto
6.   Takai Kayoko
7.   Yamamatsu Nao
8.   Sasaki Hiromi
9.   Asai Tomoko
10.   Shimizu Fukuko
11.   Higashino Tomomi
12.   Kimiko Nishimoto
13.   Takano Saki
14.   Sakamoto Takahiro
15.   Kondo Chikako
16.   Sadahiro Hiromi
17.   Nakamura Hiroko
18.   Mashima Naoko
19.   Hoshina Midori
20.   Dowaki Ryoichi
21.   Mizumoto Sizuko
22.   Yumi Nishimura
23.   Mikiko Harima
24.   Masumi Miyata
25.   Yoneya Keiko