ファストスタート獲得のトップの人たち

インターナショナル

6月 2020
1.   Takeuchi Masako
2.   Onogi Yuka
3.   Okada Sachiko
4.   Hayashi Kiemi
5.   Eguchi Tomihisa
6.   Magemura Tazuko
7.   Kume Kiwako
8.   Shibarara Shinichi
9.   Masako Murakami
10.   Fukuoka Kuniko
11.   Iwasaki Hisao
12.   Ishiguro Kyoko
13.   Iwasaki Eiko
14.   Sakurai Yoshiko
15.   Chieko Fujimori
16.   Doi Yoshiko
17.   Katsuyo Murakami
18.   Sandou Tetsuo
19.   Imaizumi Misae
20.   Takahashi Kyoko
21.   Motoki Shigeko
22.   Fujita Kyoko
23.   Toyama Takeshi
24.   Honbe Kazuhiro
25.   Kamei Kiyomi