ファストスタート獲得のトップの人たち

インターナショナル

1月 2021
1.   Uno Kaoru
2.   Nisida Tsuruko
3.   Atsuto Hanao
4.   Kobayashi Yumi
5.   Miyanaga Minako
6.   Tase Janna
7.   Imazu Yuka
8.   Yukie Ichikawa
9.   Michiko Hasei
10.   Hirasawa Megumi
11.   Hanao Kazuhisa
12.   Masako Murakami
13.   Ito Ikuyo
14.   Watanabe Michiko
15.   Ikeda Harue
16.   Ashikaga Chiemi
17.   Nakamoto Shinobu
18.   Makii Koichi
19.   Tomoyo Rezvani
20.   Iwata Hanako
21.   Ishii Taeko
22.   Ueki Hiromi
23.   Yumi Honda
24.   Kyoko Kimura
25.   Maruoka Shoji