インフルエンサーのトップエンローラー

8月 2021
1.   Miyamoto Sayuri 9
2.   Takemura Hijiri 5
3.   Hori Keiko 3
4.   Azuma Kyoko 3
5.   Nakazawa Junko 3
6.   Suzuki Misako 3
7.   Mikiko Harima 3
8.   Ono Akemi 3
9.   Manami Iwamoto 3
10.   Takai Kayoko 3
11.   Yamamatsu Nao 3
12.   Sasaki Hiromi 3
13.   Sakamoto Takahiro 3
14.   Takano Saki 3
15.   Asai Tomoko 3
16.   Mashima Naoko 3
17.   Machi Izumi 3
18.   Kondo Chikako 3
19.   Shimizu Fukuko 3
20.   Sasaki Noriko 3
21.   Shimazu Hiromi 3
22.   Higashino Tomomi 3
23.   Hoshina Midori 3
24.   Masumi Miyata 3
25.   Kimiko Nishimoto 3